DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ระนอง
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองระนอง4154355525317207458168777867227677214,0564,0318,087
ละอุ่น7982807783759480101841161065535041,057
กะเปอร์120931311111051421451231511351521378047411,545
กระบุรี1931872261842912302843142802752872521,5611,4423,003
สุขสำราญ8189921111111071081011331031171056426161,258
รวมทั้งหมด8888861,0811,0141,3101,2991,4471,4951,4511,3191,4391,3217,6167,33414,950
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล