DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ภูเก็ต
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองภูเก็ต1,2661,1471,4631,3471,5251,4721,7561,6181,9621,7691,9711,8559,9439,20819,151
กะทู้2112402973133643323693593994044454122,0852,0604,145
ถลาง5835066316156826637127187537037907414,1513,9468,097
รวมทั้งหมด2,0601,8932,3912,2752,5712,4672,8372,6953,1142,8763,2063,00816,17915,21431,393
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล