DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 พังงา
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองพังงา1741851911561791722822132912933382921,4551,3112,766
เกาะยาว79648695997892105988495985495241,073
กะปง624169706662815974667259424357781
ตะกั่วทุ่ง1801802302192402412532402622682912811,4561,4292,885
ตะกั่วป่า2012102192332592362872503673333853761,7181,6383,356
คุระบุรี1541231571911741401771591911982012041,0541,0152,069
ทับปุด106951231151261181431201521361551378057211,526
ท้ายเหมือง1671732122192482132431972832592562381,4091,2992,708
รวมทั้งหมด1,1231,0711,2871,2981,3911,2601,5581,3431,7181,6371,7931,6858,8708,29417,164
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล