DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 กระบี่
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองกระบี่7456977597338407659378371,0128749689645,2614,87010,131
เขาพนม2602503053123273363413093653763653501,9631,9333,896
เกาะลันตา2302412682442432422802563032892422871,5661,5593,125
คลองท่อม4313864684405014735104675385025615143,0092,7825,791
อ่าวลึก2822843122863313603393213733143563481,9931,9133,906
ปลายพระยา1581521871851972102092182232282362481,2101,2412,451
ลำทับ1151141151161421391821601711782021669278731,800
เหนือคลอง3383364273993963844123814584304204482,4512,3784,829
รวมทั้งหมด2,5592,4602,8412,7152,9772,9093,2102,9493,4433,1913,3503,32518,38017,54935,929
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล