DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 แม่ฮ่องสอน
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองแม่ฮ่องสอน3543553533833663704404014654374524462,4302,3924,822
ขุนยวม1361201781541751471591281841621661709988811,879
ปาย2052112532202412402731902642622602641,4961,3872,883
แม่สะเรียง3113143202933093173552943462933523061,9931,8173,810
แม่ลาน้อย1881691971872041982121942052122372301,2431,1902,433
สบเมย2942904774814874875045086085586055382,9752,8625,837
ปางมะผ้า1611411791671791481891661561521891591,0539331,986
รวมทั้งหมด1,6491,6001,9571,8851,9611,9072,1321,8812,2282,0762,2612,11312,18811,46223,650
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล