DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 แพร่
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองแพร่3283133273283343323893854113874124032,2012,1484,349
ร้องกวาง1231541481561641811941782062102001641,0351,0432,078
ลอง1451251581571971681901742421921841931,1161,0092,125
สูงเม่น2011742091832282162062482181922332441,2951,2572,552
เด่นชัย104105119101138951271241271271401187556701,425
สอง1451461701641891412001791671802211741,0929842,076
วังชิ้น1411271531472111681901592001611661811,0619432,004
หนองม่วงไข่404640445748584657606156313300613
รวมทั้งหมด1,2271,1901,3241,2801,5181,3491,5541,4931,6281,5091,6171,5338,8688,35417,222
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล