DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 ชุมพร
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองชุมพร6886466826648187368688059128429429484,9104,6419,551
ท่าแซะ4413934224004054454614444734274804542,6822,5635,245
ปะทิว1942032332092602322612632822552902971,5201,4592,979
หลังสวน3453323463233904083894063833774593952,3122,2414,553
ละแม1351121321511681561951691791561871889969321,928
พะโต๊ะ1311201331401381211411351371311491318297781,607
สวี3423103533383923553773923993794323942,2952,1684,463
ทุ่งตะโก1171281301201331141571281461201571268407361,576
รวมทั้งหมด2,3932,2442,4312,3452,7042,5672,8492,7422,9112,6873,0962,93316,38415,51831,902
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล