DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เพชรบูรณ์
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองเพชรบูรณ์8097618437119188159729141,0129289789375,5325,06610,598
ชนแดน3052963422953473783593284193683823532,1542,0184,172
หล่มสัก6115756565967206227467007816947987844,3123,9718,283
หล่มเก่า2682642853043202813432903303133493151,8951,7673,662
วิเชียรบุรี5395196015266745336366226485856696553,7673,4407,207
ศรีเทพ3152523152953352883183023563243613342,0001,7953,795
หนองไผ่4264005104505235185244896005266205133,2032,8966,099
บึงสามพัน3032592842903393213723543643403733612,0351,9253,960
น้ำหนาว86657983107801218310710193905935021,095
วังโป่ง1251191611511641291681461621551621789428781,820
เขาค้อ3382883113373062923573083523212963261,9601,8723,832
รวมทั้งหมด4,1253,7984,3874,0384,7534,2574,9164,5365,1314,6555,0814,84628,39326,13054,523
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล