DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 ตาก
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองตาก3893804504374194284314484744545514872,7142,6345,348
บ้านตาก1521551711761711822102022011842341801,1391,0792,218
สามเงา81801041261331031171031261321341526956961,391
แม่ระมาด4514045204725024384815045074575264742,9872,7495,736
ท่าสองยาง1,0469741,1821,1721,2651,2291,1931,1931,2511,1641,2591,1977,1966,92914,125
แม่สอด1,3841,2951,6071,5501,7241,5981,9331,8602,1351,9832,2072,05110,99010,33721,327
พบพระ9088921,0879991,0549621,0701,0931,0641,1071,0599916,2426,04412,286
อุ้มผาง6015646755796906516585996285706825893,9343,5527,486
วังเจ้า1982222241972421952541882472312532311,4181,2642,682
รวมทั้งหมด5,2104,9666,0205,7086,2005,7866,3476,1906,6336,2826,9056,35237,31535,28472,599
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล