DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 อุตรดิตถ์
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองอุตรดิตถ์4754384714565585116445376035946635723,4143,1086,522
ตรอน115781071091221071421051241241331257436481,391
ท่าปลา1621461801431671652101842181712181901,1559992,154
น้ำปาด1141141311101221251571391371511511468127851,597
ฟากท่า363544394347544844584951270278548
บ้านโคก446459568567637871646354385383768
พิชัย2452412802442662882943063323313443261,7611,7363,497
ลับแล1681681851781751872162072011962091781,1541,1142,268
ทองแสนขัน84811151081111221261231361241301387026961,398
รวมทั้งหมด1,4431,3651,5721,4431,6491,6191,9061,7271,8661,8131,9601,78010,3969,74720,143
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล