DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,81911,09611,86811,19911,88911,40711,02310,40110,4559,87710,73110,05367,78564,033131,818
เขต 31,5881,4981,6561,5581,7161,6751,7901,6871,7961,5621,8181,70810,3649,68820,052
เขต 429,20327,31329,84527,54131,33329,84031,30929,03429,48128,03030,55228,674181,723170,432352,155
เขต 640,34838,23339,31236,67841,22738,73140,17037,81237,45435,31938,51736,364237,028223,137460,165
เขต 725,89724,59427,22525,47429,40227,84829,24327,58327,67726,28728,69427,267168,138159,053327,191
เขต 831,25829,21633,07431,46735,79233,95735,51433,85533,86332,19934,98233,201204,483193,895398,378
เขต 937,30735,68039,07036,92142,43839,76942,71340,29040,53138,40542,11839,767244,177230,832475,009
เขต 1025,56824,35126,67125,49529,16927,81429,42527,58927,86426,64528,61127,031167,308158,925326,233
เขต 1332,38330,27831,14329,11132,62830,92930,48428,98228,99527,15530,14628,477185,779174,932360,711
รวมทั้งหมด235,371222,259239,864225,444255,594241,970251,671237,233238,116225,479246,169232,5421,466,7851,384,9272,851,712
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล