DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ราชบุรี3,3823,1883,6143,3253,9093,60510,90510,11821,023
กาญจนบุรี3,9203,7244,2233,9564,4444,15512,58711,83524,422
สุพรรณบุรี3,0612,9603,3583,1853,3623,3399,7819,48419,265
นครปฐม3,6443,5774,0293,7054,3034,08111,97611,36323,339
สมุทรสาคร2,4192,3532,7012,4862,7852,6807,9057,51915,424
สมุทรสงคราม5986366675916936821,9581,9093,867
เพชรบุรี1,8471,7632,0801,9692,0931,9486,0205,68011,700
ประจวบคีรีขันธ์2,2812,1102,4512,3352,6622,4817,3946,92614,320
รวมทั้งหมด21,15220,31123,12321,55224,25122,97168,52664,834133,360
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล