DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ชัยนาท1,0139431,1311,1241,1801,1303,3243,1976,521
นครสวรรค์3,6013,3053,9823,7404,1083,88511,69110,93022,621
อุทัยธานี1,3111,1391,3701,2931,5251,3644,2063,7968,002
กำแพงเพชร2,7732,6362,9232,7593,2332,9208,9298,31517,244
พิจิตร1,7131,6571,9961,8002,0191,9845,7285,44111,169
รวมทั้งหมด10,4119,68011,40210,71612,06511,28333,87831,67965,557
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล