DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ศรีสะเกษ7,2946,9987,7477,4258,3057,88323,34622,30645,652
อุบลราชธานี9,9829,51710,38910,10111,05510,57331,42630,19161,617
ยโสธร2,4962,3032,6072,5422,8992,6088,0027,45315,455
อำนาจเจริญ1,8871,7121,9081,8882,0501,9865,8455,58611,431
มุกดาหาร1,9011,8352,0121,9002,0292,0395,9425,77411,716
รวมทั้งหมด23,56022,36524,66323,85626,33825,08974,56171,310145,871
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล