DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 9
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครราชสีมา13,03212,46813,95813,06614,77014,30941,76039,84381,603
บุรีรัมย์8,2427,7638,9608,4469,5178,93126,71925,14051,859
สุรินทร์7,2286,8267,7137,3628,1517,82323,09222,01145,103
ชัยภูมิ5,4505,1415,8295,5036,2025,93617,48116,58034,061
รวมทั้งหมด33,95232,19836,46034,37738,64036,999109,052103,574212,626
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล