DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ7,9787,4228,2557,7398,5858,22924,81823,39048,208
ชลบุรี10,6249,94610,59510,06911,07210,32432,29130,33962,630
ระยอง4,8174,4944,7504,5945,0044,84414,57113,93228,503
จันทบุรี2,8562,7133,0082,8543,1763,0129,0408,57917,619
ตราด1,2011,1661,4271,2671,5081,4974,1363,9308,066
ฉะเชิงเทรา4,1153,9404,1334,0714,3874,27912,63512,29024,925
ปราจีนบุรี2,7962,5982,7852,6072,9782,7988,5598,00316,562
สระแก้ว3,2012,9913,3133,1923,4593,2569,9739,43919,412
รวมทั้งหมด37,58835,27038,26636,39340,16938,239116,023109,902225,925
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล