DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,1695,6406,2925,9586,6156,26619,07617,86436,940
ปทุมธานี6,1925,9516,5936,2696,8886,48819,67318,70838,381
พระนครศรีอยุธยา4,1573,8664,3034,2264,5514,39713,01112,48925,500
อ่างทอง1,1721,2011,2781,2831,4421,2853,8923,7697,661
ลพบุรี3,6043,3183,5153,4673,9303,53911,04910,32421,373
สิงห์บุรี9198289188431,0509402,8872,6115,498
สระบุรี3,4803,3523,6683,4323,8363,50110,98410,28521,269
นครนายก1,3881,1791,4261,3161,5321,3714,3463,8668,212
รวมทั้งหมด27,08125,33527,99326,79429,84427,78784,91879,916164,834
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล