DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 122,19820,77624,38123,04725,81524,52572,39468,348140,742
เขต 215,15314,33616,58415,59717,83616,80249,57346,73596,308
เขต 310,4119,68011,40210,71612,06511,28333,87831,67965,557
เขต 421,23019,87522,80721,52823,86022,55067,89763,953131,850
เขต 521,15220,31123,12321,55224,25122,97168,52664,834133,360
เขต 629,52527,60131,18129,03432,77430,89193,48087,526181,006
เขต 718,72517,24320,07819,16521,54720,28660,35056,694117,044
เขต 821,89420,90023,93622,76325,46224,54271,29268,205139,497
เขต 926,65325,15429,18927,39630,70929,23586,55181,785168,336
เขต 1019,26018,26921,04519,72521,81720,76562,12258,759120,881
เขต 1120,85519,86823,15421,93824,38423,45268,39365,258133,651
เขต 1229,69228,13131,87929,98932,60830,64494,17988,764182,943
เขต 1320,13918,76721,23819,79922,22220,75363,59959,319122,918
รวมทั้งหมด276,887260,911299,997282,249315,350298,699892,234841,8591,734,093
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล