DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 111,81911,09611,86811,19911,88911,40735,57633,70269,278
เขต 31,5881,4981,6561,5581,7161,6754,9604,7319,691
เขต 429,20327,31329,84527,54131,33329,84090,38184,694175,075
เขต 640,34838,23339,31236,67841,22738,731120,887113,642234,529
เขต 725,89724,59427,22525,47429,40227,84882,52477,916160,440
เขต 831,25829,21633,07431,46735,79233,957100,12494,640194,764
เขต 937,30735,68039,07036,92142,43839,769118,815112,370231,185
เขต 1025,56824,35126,67125,49529,16927,81481,40877,660159,068
เขต 1332,38330,27831,14329,11132,62830,92996,15490,318186,472
รวมทั้งหมด235,371222,259239,864225,444255,594241,970730,829689,6731,420,502
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล