DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน - 7.2 ผลลัพธด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 แนวโน้ม
3
ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
           
3.01 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00
3.02 ร้อยละของเรื่องที่ได้รับการตอบสนองต่อผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00
3.03 ร้อยละความพึงพอใจของ Care Manager ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว >= 80.00 % 62.70 72.80 80.76 82.60
3.04 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัย (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) เริ่มประเมิน ปี 2559 >= 80.00 % 75.20 89.20 89.96 90.79
3.05 ร้อยละความพึงพอใจของสื่อมวลชนต่อกรมอนามัย >= 80.00 % 89.00 94.00 88.05 81.40
4
ตัวชี้วัดด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
           
4.01 จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง (สะสม) >= 3000.00 ชมรม 502.00 1410.00 4373.00 5414.00
4.02 จำนวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกรมอนามัยของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ >= 4.20 ล้าน 1.90 4.10 7.40 10.05
4.03 ร้อยละของจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น >= 77.00 % 35.00 65.00 77.00 100.00
4.04 ร้อยละของแปรงสีฟันที่จาหน่ายในท้องตลาดของประเทศไทยได้รับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและผ่านตามมาตรฐานวิชาการกรมอนามัย >= 75.00 % 0.00 72.90 73.30 75.30
4.05 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น >= 85.00 % 0.00 83.83 85.09 85.81