DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.81 ร้อยละของเรื่องอุทธรณ์ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563
7.6.1.81 ร้อยละของเรื่องอุทธรณ์ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน >= 50.00 % 0.00 2.70 14.06 65.93 73.68 0.00