DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.80 ตัวชี้วัดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563
7.6.1.80 ตัวชี้วัดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน