DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.6.1.63 จำนวนผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัลคุณภาพจากการประเมินผลขององค์กรภายนอก ได้แก่ PMQA, TPSA,NACC, ITA ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด (ดีเลิศ) และประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563
7.6.1.63 จำนวนผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัลคุณภาพจากการประเมินผลขององค์กรภายนอก ได้แก่ PMQA, TPSA,NACC, ITA ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด (ดีเลิศ) และประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย >= 7.00 รางวัล 0.00 6.00 4.00 9.00 6.00 0.00