DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ 75.0     73.05    
2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 75.0     63.94    
3 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (Stillbirth rate) (≥24 สัปดาห์) 5.0     8.31    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 50.0     15.56    
5 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 75.0     56.92    
6 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     57.75    
7 ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ (Coverage) 85.0     79.36    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ 95.0     95.80    
9 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 14.0     0.00    
10 ร้อยละของเด็กอายุครบ 12 เดือน ในเขตรับผิดชอบ มีภาวะโลหิตจาง (Coverage) 20.0     24.68    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     59.78    
12 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 70.0     27.11    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 50.0     41.86    
14 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (แหล่งข้อมูลจาก HDC) 7.0     6.94    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 80.0     71.03    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     6.66    
17 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 9.0     8.42    
18 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 9.5     13.22    
19 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 17.0     16.59    
20 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) 75.0     74.73    
21 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 55.0     3.79    
22 ร้อยละความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก และวัดความยาว/ส่วนสูง 90.0     58.64    
23 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) 85.0     0.00    
24 ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ≥ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 150.0     0.00    
25 ครัวเรือน มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ที่มีคุณภาพ (20 - 40 ppm) 90.0     0.00    
26 ร้อยละของ รพ./สถานพยาบาลในสังกัด สป. สธ. มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร อย่างน้อย 1 จังหวัด 1 คลินิก (NEW) 0.0     0.00    
27 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในทัณสถานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน (NEW) **รอนำเข้าข้อมูล**
28 ทารกแรกเกิดที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในทัณฑสถานน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (NEW) **รอนำเข้าข้อมูล**
29 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในทัณฑสถานได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ (NEW) **รอนำเข้าข้อมูล**
30 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน 75.0     27.11    
31 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     95.40    
32 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) 85.0     95.40    
33 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามชุดสิทธิประโยชน์ (NEW) 55.0     0.00    
34 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการตรวจอัลตราซาวด์ผ่านหน้าท้องหรือช่องคลอด (NEW) 55.0     0.00    
35 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ (NEW) 55.0     0.00    
36 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจโลหิตเพื่อค้นหาเบาหวาน (ด้วยวิธี Lab GCT หรือ Lab OGTT หรือ Lab FBS หรือ Lab DTX ) (NEW) 55.0     0.00    
37 ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ (Coverage) 20.0     31.28    
38 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     62.88    
39 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     78.39    
40 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     21.70    
41 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     81.28    
42 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     80.34    
43 ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด 9.0     10.03    
44 ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 65.0     49.90    
45 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 95.0     96.80    
46 อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) 0.0     0.00    
47 อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (Infant Mortality Rate) 0.0     6.62    
48 ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัยของศพด. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80.0     0.00    
49 ร้อยละของเด็กผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา 70.0     0.00    
50 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
51 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     0.00    
52 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
53 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 90.0     0.00    
54 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 85.0     0.00    
55 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
56 อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR) 3.6     4.71    
57 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     0.00    
58 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
59 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 90.0     0.00    
60 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 90.0     0.00    
61 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     8.92    
62 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     12.06    
63 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     26.00    
64 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 90.0     61.02    
65 ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 90.0     1.87    
66 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     13.23    
67 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     17.41    
68 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     24.02    
69 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตาม 90.0     69.02    
70 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 90.0     0.00