DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 65.0     73.09    
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 65.0     60.24    
3 อัตราตายทารกแรกเกิด 4.0     0.00    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     0.00    
5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     63.03    
6 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     56.93    
7 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 100.0     70.56    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 57.0     40.31    
9 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 56.0     80.93    
10 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.24    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 0.0     0.00    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     91.94    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     5.37    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     8.95    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 110.0     50.82    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     10.49    
17 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 17.0     0.00    
18 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 54.0     69.73    
19 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 90.0     84.17    
20 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 20.0     0.00    
21 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 0.0     0.00