DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 65.0     74.61    
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 65.0     63.21    
3 อัตราตายทารกแรกเกิด 4.0     3.02    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     0.94    
5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     62.09    
6 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     50.40    
7 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 100.0     69.96    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 54.0     41.42    
9 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.20    
10 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 0.0     0.00    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     95.99    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     5.54    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     3.38    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 109.0     109.70    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     9.59    
16 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     17.33    
17 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 52.0     66.88    
18 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 90.0     81.09    
19 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 20.0     21.19    
20 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     17.33