DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     17.33    
2 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     0.00    
3 อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth) 4.0     3.02    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 0.0     0.96    
5 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 65.0     0.00    
6 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 65.0     0.00    
7 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     63.03    
8 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     50.88    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     84.17    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน 100.0     9.04    
12 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     96.66    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 54.0     40.53    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 109.0     50.09    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     0.00    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     0.00    
17 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     0.00    
18 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 0.0     0.00    
19 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 52.0     66.65    
20 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 100.0     70.56    
21 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.24