DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 50.0     71.39    
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 60.0     59.13    
3 อัตราตายทารกแรกเกิด 4.0     3.02    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     0.94    
5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 30.0     54.42    
6 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 30.0     49.45    
7 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 98.0     79.55    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 54.0     85.33    
9 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.17    
10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     95.04    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     4.95    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     2.88    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 109.0     109.70    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     8.39    
15 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     11.36    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 52.0     68.31    
17 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 90.0     76.74    
18 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 20.0     20.27    
19 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     11.36