DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 50.0     74.81    
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 60.0     0.00    
3 อัตราตายทารกแรกเกิด 4.0     3.02    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     0.94    
5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 30.0     59.77    
6 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 30.0     50.20    
7 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 98.0     69.74    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 54.0     42.86    
9 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.21    
10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     95.64    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     5.31    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     3.10    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 109.0     51.63    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     8.78    
15 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     17.33    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 52.0     67.20    
17 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 90.0     79.30    
18 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 24.0     21.08    
19 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     17.33