DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     26.70    
2 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     17.33    
3 อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth) 4.0     3.50    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     1.60    
5 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 65.0     66.02    
6 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 65.0     53.81    
7 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     0.00    
8 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     61.43    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     16.42    
10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน 100.0     9.04    
11 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     91.25    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 48.0     30.56    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 107.0     111.34    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     9.84    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     8.34    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     5.62    
17 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 0.0     0.00    
18 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 100.0     0.00    
19 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.72