DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     59.14    
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 62.0     61.24    
3 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     82.55    
4 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 16.0     38.97    
5 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     30.40    
6 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 90.0     96.80    
7 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 80.0     99.90    
8 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 60.0     1.32    
9 จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ/จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัว 5,000,000.0     5,004,258.00    
10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 27.0     8.79    
11 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 85.0     15.60    
12 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.) 77.0     0.00    
13 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตลาดนัดน่าซื้อที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.) 77.0     0.00