DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน     อัตรา
1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 0     0     0.00
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 0     0     0.00
3 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 0     0     0.00
4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Cavity free) 0     0     0.00
5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 0     0     0.00
6 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 0     0     0.00
7 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ผ่านเกณฑ์ 0     0     0.00
8 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 0     0     0.00
9 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 0     0     0.00
10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 0     0     0.00