DoH Dashboard กรมอนามัย

ประมวลผลขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ประมวลผลขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ

ประมวลผลโรงพยาบาลรัฐ

โรงพยาบาลที่มีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ (ภาพรวมกรมอนามัย)

ประมวลผลโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลที่มีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ (ภาพรวมกรมอนามัย)