DoH Data Center

ข้อมูลตัวชี้วัด

 
#ชื่อตัวชี้วัด
1ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ HDC
2ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ HDC
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ HDC
4ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18 เดือน,30 เดือน) HDC
5ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี HDC
6ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว HDC
7ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน HDC
8ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล HDC
9ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรก่อน HDC
10รายงานผู้รับบริการประเมินระดับพัฒนาการตามช่วงอายุ 9 เดือน (คน) HDC
11รายงานผู้รับบริการประเมินระดับพัฒนาการตามช่วงอายุ 18 เดือน(คน) HDC
12รายงานผู้รับบริการประเมินระดับพัฒนาการตามช่วงอายุ 30 เดือน(คน) HDC
13รายงานผู้รับบริการประเมินระดับพัฒนาการตามช่วงอายุ 42 เดือน(คน) HDC
14สรุปการตั้งครรภ์คลอดและการคุมกำเนิดของแม่อายุน้อยกว่า 19 ปี HDC
15ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp HDC
16ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์ HDC
17ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน HDC
18ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน HDC
19ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน (6-14 ปี ) HDC
20ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี HDC
แสดง 1 ถึง 20 จาก 60 ผลลัพธ์
#ชื่อตัวชี้วัด
1ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18 เดือน,30 เดือน) HDC
2ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี HDC
3ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว HDC
4ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน HDC
5ร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก HDC
6ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก HDC
7การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี HDC
8อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน KPI-DATA
9ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 HDC
10จำนวนมารดาตาย KPI-DATA
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์