DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 50.0     71.39    
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 60.0     59.13    
3 อัตราตายทารกแรกเกิด 4.0     3.02    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     0.94    
5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 30.0     54.42    
6 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 80.0     27.76    
7 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 80.0     67.01    
8 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (HDC) 40.0     16.06    
9 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.17    
10 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย 10.0     5.34    
11 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 10.0     4.02    
12 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     97.18