DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน     อัตรา
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 0     0     0.00
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 0     0     0.00
3 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 0     0     0.00
4 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 0     0     0.00
5 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 0     0     0.00
6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (HDC) 0     0     0.00
7 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 0     0     0.00
8 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (HDC) 0     0     0.00
9 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย 0     0     0.00
10 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 0     0     0.00
11 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 0     0     0.00