DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลปี

ข้อมูลรายกลุ่มวัย

# ข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 65.0     73.09    
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 65.0     60.24    
3 อัตราตายทารกแรกเกิด 4.0     0.00    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     0.00    
5 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     63.03    
6 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 80.0     29.96    
7 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 80.0     66.43    
8 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 7.0     6.24    
9 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     0.00    
10 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย 10.0     8.60    
11 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 10.0     4.46    
12 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 0.0     0.00    
13 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     0.00    
14 จังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 100.0     0.00    
15 ปิรามิดประชากร จำแนกเพศ กลุ่มอายุ 0.0     0.00    

ประชากรทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามกลุ่มวัยและเพศ