DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลปี

ข้อมูลรายกลุ่มวัย

# ข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 65.0     0.00    
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 65.0     0.00    
3 อัตราตายทารกแรกเกิด 4.0     0.00    
4 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     0.00    
5 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     0.00    
6 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย 10.0     0.00    
7 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     0.00    
8 จังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 100.0     0.00    
9 ปิรามิดประชากร จำแนกเพศ กลุ่มอายุ 0.0     0.00    

ประชากรทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามกลุ่มวัยและเพศ