DoH Dashboard กรมอนามัย

ระบบบันทึกตัวชี้วัดของน้้าบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้้าบริโภคกรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคผ่านมาตรฐาน
สถานการรายพื้นที่
สรุปรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคของประเทศไทย
ร้อยละตัวอย่างแยกตามแหล่งน้ำบริโภค
ร้อยละของตัวอย่างน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานแยกตามประเด็นปัญหา

เพิ่มข้อมูล

ลำดับ ศูนย์อนามัยที่ จังหวัด ปี ไตรมาส เป้าหมายตัวอย่างน้ำ จำนวนตัวอย่างน้ำที่เก็บตรวจแยกตามประเภท จำนวนตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน ตัวอย่างน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานแยกตามสาเหตุ
น้ำประปา กปน. น้ำประปา กปภ. น้ำประปา อปท. น้ำตู้หยอดเหรียญ น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร น้ำบ่อตื้น น้ำบ่อบาดาล น้ำฝน น้ำประปาภูเขา รวม น้ำประปา กปน. น้ำประปา กปภ. น้ำประปา อปท. น้ำตู้หยอดเหรียญ น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร น้ำบ่อตื้น น้ำบ่อบาดาล น้ำฝน น้ำประปาภูเขา รวม จำนวนที่ไม่ได้มาตรฐาน กายภาพ เคมี โลหะหนัก แบคทีเรีย