DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย

ร้อยละความเหมาะสมในการบริโภค

ภาพรวมเขต

จำแนกรายจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 11


จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทแหล่งน้ำ ร้อยละตัวอย่างน้ำบริโภค
น้ำประปา กปน. 0 %
น้ำประปา กปภ 8.9 %
น้ำประปา อปท. 48.5 %
น้ำตู้หยอดเหรียญ 13.9 %
น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร 10.9 %
น้ำบ่อตื้น 12.9 %
น้ำบ่อบาดาล 3 %
น้ำฝน 1 %
น้ำประปาภูเขา 1 %

ร้อยละน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐาน จำแนกรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ ร้อยละผ่านเกณฑ์ ร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์
กระบี่ 33.3 % 66.7 %
นครศรีธรรมราช 37.8 % 62.2 %
พังงา 30 % 70 %
ระนอง 33.3 % 66.7 %

ตารางแสดงจำนวนการปนเปื้อนในน้ำบริโภค จำแนกรายพารามิเตอร์

พื้นที่ดำเนินการ กายภาพ เคมี แบคทีเรีย
pH สี ขุ่น กระด้าง TDS Fe Mn Cu Zn Pb Cr Cd As Hg So4 Cl NO3 NO2 F coliform E. col
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักสุขาภิบาลอารหารและน้ำ กรมอนามัย)
1นครศรีธรรมราช001000000000000000070
2กระบี่000000000000000000020
3พังงา001000000000000000000
4ระนอง200000000011000000020

ร้อยละการปนเปื้อนในน้ำบริโภครายพารามิเตอร์ จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น