DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย

ร้อยละความเหมาะสมในการบริโภค

ภาพรวมเขต

จำแนกรายจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 5


จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทแหล่งน้ำ ร้อยละตัวอย่างน้ำบริโภค
น้ำประปา กปน. 0 %
น้ำประปา กปภ 21.9 %
น้ำประปา อปท. 73.5 %
น้ำตู้หยอดเหรียญ 1.3 %
น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร 0 %
น้ำบ่อตื้น 0 %
น้ำบ่อบาดาล 0.6 %
น้ำฝน 1.3 %
น้ำประปาภูเขา 1.3 %

ร้อยละน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐาน จำแนกรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ ร้อยละผ่านเกณฑ์ ร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์
กาญจนบุรี 19.6 % 80.4 %
นครปฐม 36.4 % 63.6 %
ประจวบคีรีขันธ์ 33.3 % 66.7 %
ราชบุรี 42.1 % 57.9 %
สมุทรสงคราม 80 % 20 %
สมุทรสาคร 16.7 % 83.3 %
สุพรรณบุรี 91.7 % 8.3 %
เพชรบุรี 50 % 50 %

ตารางแสดงจำนวนการปนเปื้อนในน้ำบริโภค จำแนกรายพารามิเตอร์

พื้นที่ดำเนินการ กายภาพ เคมี แบคทีเรีย
pH สี ขุ่น กระด้าง TDS Fe Mn Cu Zn Pb Cr Cd As Hg So4 Cl NO3 NO2 F coliform E. col
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักสุขาภิบาลอารหารและน้ำ กรมอนามัย)
1ราชบุรี000000000000000000000
2กาญจนบุรี000000000000000000010
3สุพรรณบุรี000000000000000000000
4นครปฐม000000000000000000000
5สมุทรสาคร000002100100000000020
6สมุทรสงคราม000000000000000000000
7เพชรบุรี000000000000000000000
8ประจวบคีรีขันธ์000000000000000000000

ร้อยละการปนเปื้อนในน้ำบริโภครายพารามิเตอร์ จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น