DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย

ร้อยละความเหมาะสมในการบริโภค

ภาพรวมเขต

จำแนกรายจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1


จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทแหล่งน้ำ ร้อยละตัวอย่างน้ำบริโภค
น้ำประปา กปน. 0 %
น้ำประปา กปภ 9.8 %
น้ำประปา อปท. 87.8 %
น้ำตู้หยอดเหรียญ 2.4 %
น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร 0 %
น้ำบ่อตื้น 0 %
น้ำบ่อบาดาล 0 %
น้ำฝน 0 %
น้ำประปาภูเขา 0 %

ร้อยละน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐาน จำแนกรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ ร้อยละผ่านเกณฑ์ ร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์
พะเยา 0 % 100 %
ลำปาง 0 % 100 %
ลำพูน 100 % 0 %
เชียงราย 93.3 % 6.7 %
เชียงใหม่ 0 % 100 %
แพร่ 16.7 % 83.3 %

ตารางแสดงจำนวนการปนเปื้อนในน้ำบริโภค จำแนกรายพารามิเตอร์

พื้นที่ดำเนินการ กายภาพ เคมี แบคทีเรีย
pH สี ขุ่น กระด้าง TDS Fe Mn Cu Zn Pb Cr Cd As Hg So4 Cl NO3 NO2 F coliform E. col
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักสุขาภิบาลอารหารและน้ำ กรมอนามัย)
1เชียงใหม่000000000300000000040
2ลำพูน000000000000000000000
3ลำปาง100000000010000001040
4แพร่200000000021000000030
5พะเยา000000000000000000020
6เชียงราย000000000000000000000

ร้อยละการปนเปื้อนในน้ำบริโภครายพารามิเตอร์ จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น