DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย 45.0     15.56    
2 ร้อยละของตลาดประเภท 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมาย 100.0     43.93    
3 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย 50.0     0.00    
4 ร้อยละของโรงเรียน กพด. เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 15.0     7.67    
5 เขตสุขภาพมีโรงแรมประเภท 2 3 4 ผ่านมาตรฐาน Green&CLEAN Hospital (NEW) 0.0     0.00    
6 ร้อยละของพื้นที่เขตเมืองขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี (NEW) 0.0     0.00    
7 ร้อยละจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีการพัฒนาเป็น Healthy City Model
8 เรือนจำมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังระดับมาตรฐานขึ้นไป 50.0     0.00    
9 ร้อยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) 60.0     74.69    
10 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 100.0     98.91    
11 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) 40.0     0.00    
12 ร้อยละของส้วมสาธารณะที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) 75.0     0.00    
13 ร้อยละของจังหวัดจัดที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 65.0     1.00    
14 ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 75.0     0.00    
15 ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี 20.0     4.37    
16 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม และแรงงานข้ามชาติ เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 55.0     54.00    
17 ร้อยละมูลฝอยทั่วไปได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 72.0     0.00    
18 ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด 40.0     30.46    
19 ร้อยละของเทศบาลสมัครเข้ารับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 25.0     0.00    
20 ร้อยละของน้ำบริโภคที่ใช้ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 40.0     0.00    
21 อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับความร้อนต่อแสนประชากร 0.0     0.46    
22 ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1001) 70.0     0.00    
23 ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1002) 70.0     0.00    
24 ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1003) 70.0     0.00    
25 อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศต่อแสนประชากร 0.0     0.00    
26 จำนวนวันที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานรายจังหวัด 0.0     0.00    
27 อัตราการป่วยด้วยโรคหอบหืดในเด็ก 0-4 ปี 0.0     0.00    
28 ร้อยละของอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อน 0.0     0.00    
29 ร้อยละของพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน 0.0     0.00    
30 ร้อยละประชาชนมีพฤติกรรมการล้างมือที่เหมาะสม (ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม) 80.0     0.00    
31 ร้อยละของประชาชนที่แยกขยะถูกต้อง 80.0     0.00    
32 ร้อยละของประชาชนที่ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมในที่พักอาศัย 80.0     0.00    
33 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ 0.0     0.00    
34 ร้อยละของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest) 80.0     0.00    
35 ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest) 80.0     0.00    
36 ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest) 80.0     0.00    
37 ร้อยละมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 30.0     0.00    
38 ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     0.00    
39 ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     0.00    
40 ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 100.0     0.00    
41 ร้อยละของน้ำประปาการประปานครหลวง (กปน.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 85.0     0.00    
42 ร้อยละน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 85.0     0.00    
43 ร้อยละของน้ำประปาเทศบาลได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 30.0     0.00    
44 ร้อยละของน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 25.0     0.00    
45 ร้อยละน้ำดื่มน้ำใช้ในครัวเรือนไทย 0.0     0.00    
46 ร้อยละของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life) 85.0     0.00    
47 ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 85.0     0.00    
48 ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อคน 85.0     0.00    
49 ร้อยละของโรงเรียน กพด. มีน้ำบริโภคที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 13.0     0.00    
50 ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 25.0     0.00    
51 ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 25.0     0.00    
52 ร้อยละของโรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 25.0     0.00    
53 ร้อยละของ รร. เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ และ รร. การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในสังกัด สช. มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 25.0     0.00    
54 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 60.0     0.00    
55 ร้อยละของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 5.0     0.00    
56 ร้อยละของร้านอาหารผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 90.0     0.00    
57 ร้อยละของตลาดผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 90.0     0.00    
58 ร้อยละของอาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 90.0     0.00    
59 ร้อยละของการปลอมปนสารเคมีในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร 10.0     0.00    
60 ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบ กิจการด้านอาหาร 25.0     0.00    
61 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากที่เหมาะสม 95.0     0.00    
62 จำนวนโรงเรียน กพด. ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน กพด. ต้นแบบด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 10.0     27.00    
63 ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย 35.0     0.00    
64 ระดับอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน 0.0     0.00