DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 จำนวนตำบลที่มีชุมชนที่มีการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัย (Safely managed sanitation) 0     0    
2 ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน 0     0    
3 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 0     0    
4 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 1,878     1,742    
5 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 0     0    
6 การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0     0    
7 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 0     0    
8 จัดหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 0     0    
9 ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ NEHIS 0     0    
10 ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 0     0