DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขตสุขภาพ


รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์20.21
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน20.21
ผ่านเกณฑ์ระดับดี626.47
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก35937.47
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus53455.74
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป95799.90
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม959100.10
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง959100.10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน959100.10
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน82185.70
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 เขต 110700.0076.542523.367570.09
 เขต 24900.0000.00816.334183.67
 เขต 35600.0000.00814.294885.71
 เขต 47900.0022.534759.493037.97
 เขต 56900.0057.253043.483449.28
 เขต 67911.271215.192329.114354.43
 เขต 78100.0089.885365.432024.69
 เขต 89200.001213.043133.704751.09
 เขต 99111.1055.493740.664852.75
 เขต 107400.0022.702229.735067.57
 เขต 118500.0078.243642.354249.41
 เขต 128300.0000.002833.735566.27
 เขต 131400.00214.291178.5717.14
 รวมทั้งหมด95920.21626.4735937.4353455.68
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 100
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 90
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้แบละ 40

วันที่ประมวลผล :: 15 กันยายน 2564