DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขตสุขภาพ


รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน20.21
ผ่านเกณฑ์ระดับดี13914.51
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก42644.47
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus38740.40
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป95499.58
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม95499.58
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง95499.58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน95499.58
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน78882.25
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 เขต 110700.001715.895147.663936.45
 เขต 24900.0012.041326.533571.43
 เขต 35600.0023.571323.214173.21
 เขต 47900.001316.463848.102835.44
 เขต 56700.001014.933856.721928.36
 เขต 67911.271721.523037.973139.24
 เขต 78100.001518.524454.322227.16
 เขต 89200.001920.654043.483335.87
 เขต 99111.1077.694751.653639.56
 เขต 107200.001013.892940.283345.83
 เขต 118400.001619.053339.293541.67
 เขต 128300.00910.844048.193440.96
 เขต 131400.00321.431071.4317.14
 รวมทั้งหมด95420.2113914.5742644.6538740.57
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 80
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30

วันที่ประมวลผล :: 25 กันยายน 2563