DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขตสุขภาพ


รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน25826.93
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน444.59
ผ่านเกณฑ์ระดับดี23124.11
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก42544.36
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป70073.07
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม94498.54
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง94198.23
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน94498.54
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน57660.13
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ภาพรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 เขต 1818174.31000.00000.00000.00109109100.00
 เขต 2161633.33000.00000.00000.004848100.00
 เขต 3212137.50000.00000.00000.005656100.00
 เขต 4646481.01000.00000.00000.007979100.00
 เขต 5565682.35000.00000.00000.006868100.00
 เขต 6585873.42000.00000.00000.007979100.00
 เขต 7595972.84000.00000.00000.008181100.00
 เขต 8828289.13000.00000.00000.009292100.00
 เขต 9818189.01000.00000.00000.009191100.00
 เขต 10535371.62000.00000.00000.007474100.00
 เขต 11666678.57000.00000.00000.008484100.00
 เขต 12636375.90000.00000.00000.008383100.00
 รวมทั้งหมด70070073.07000.00000.00000.0094494498.54
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีชมพู หมายถึง ทำได้ 4 ข้อ
สีเขียว หมายถึง ทำได้ 3 ข้อ
สีเหลือง หมายถึง ทำได้ 2 ข้อ
สีแดง สีเหลือง หมายถึง ทำได้ <=1 ข้อ
เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: 25 กรกฎาคม 2562