DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขตสุขภาพ


รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์90.94
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน32133.51
ผ่านเกณฑ์ระดับดี35537.06
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก27328.50
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป94999.06
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 958 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม94898.96
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง958100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน958100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน55758.14
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ภาพรวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 เขต 1109109100.00000.00109109100.00000.00000.00
 เขต 24848100.00000.004848100.00000.00000.00
 เขต 35656100.00000.005656100.00000.00000.00
 เขต 47979100.00000.007979100.00000.00000.00
 เขต 56868100.00000.006868100.00000.00000.00
 เขต 6797898.73000.00797898.73000.00000.00
 เขต 7818098.77000.00818098.77000.00000.00
 เขต 89292100.00000.009292100.00000.00000.00
 เขต 9918997.80000.00918997.80000.00000.00
 เขต 107474100.00000.007474100.00000.00000.00
 เขต 11848095.24000.00848095.24000.00000.00
 เขต 12838298.80000.00838298.80000.00000.00
 สสม.1414100.00000.001414100.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด95894999.06000.0095894999.06000.00000.00
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ทำได้ 3 ข้อ
สีเหลือง หมายถึง ทำได้ 2 ข้อ
สีแดง สีเหลือง หมายถึง ทำได้ <=1 ข้อ
เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 50
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 20 และ โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณ์ระดับดีมากอย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล