DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 30 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก2480.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus620.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป2480.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 30 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม30100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง30100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน30100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน30100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001067000โรงพยาบาลขอนแก่น11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001099500โรงพยาบาลบ้านฝาง11111111111111111100ดีมาก
 001099600โรงพยาบาลพระยืน11111111111111111100ดีมาก
 001099700โรงพยาบาลหนองเรือ11111111111111111100ดีมาก
 001099800โรงพยาบาลชุมแพ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001099900โรงพยาบาลสีชมพู11111111111111111100ดีมาก
 001100000โรงพยาบาลน้ำพอง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001100100โรงพยาบาลอุบลรัตน์11111111111111111100ดีมาก
 001100200โรงพยาบาลบ้านไผ่11111111111111111100ดีมาก
 001100300โรงพยาบาลเปือยน้อย11111111111111111100ดีมาก
 001100400โรงพยาบาลพล11111111111111111100ดีมาก
 001100500โรงพยาบาลแวงใหญ่11111111111111111100ดีมาก
 001100600โรงพยาบาลแวงน้อย11111111111111111100ดีมาก
 001100700โรงพยาบาลหนองสองห้อง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001100800โรงพยาบาลภูเวียง11111111111111111100ดีมาก
 001100900โรงพยาบาลมัญจาคีรี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001101000โรงพยาบาลชนบท11111111111111111100ดีมาก
 001101100โรงพยาบาลเขาสวนกวาง11111111111111111100ดีมาก
 001101200โรงพยาบาลภูผาม่าน11111111111111111100ดีมาก
 001144500โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน11111111111111111100ดีมาก
 001227200โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์11111111111111111100ดีมาก
 001227300โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 711111111111111111100ดีมาก
 001227500โรงพยาบาลสิรินธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001413200โรงพยาบาลซำสูง11111111111111111100ดีมาก
 001419600โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น11111111111111111100ดีมาก
 002474600สถาบันพัฒนาการเด้กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11111111111111111100ดีมาก
 007764900โรงพยาบาลหนองนาคำ11111111111111111100ดีมาก
 007765000โรงพยาบาลเวียงเก่า11111111111111111100ดีมาก
 007765100โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย11111111111111111100ดีมาก
 007765200โรงพยาบาลโนนศิลา11111111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล