DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 92 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี77.61
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก4650.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus3942.39
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป92100.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 92 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม92100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง92100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน92100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน6975.00
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 บึงกาฬ800.00225.00225.00450.00
 หนองบัวลำภู600.0000.00350.00350.00
 อุดรธานี2300.0014.351252.171043.48
 เลย1500.0000.001386.67213.33
 หนองคาย900.00222.22444.44333.33
 สกลนคร1800.0000.00738.891161.11
 นครพนม1300.00215.38538.46646.15
 รวมทั้งหมด9200.0077.614650.003942.39
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 100
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 90
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้แบละ 40

วันที่ประมวลผล :: 16 กุมภาพันธ์ 2564