DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกรม


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 16.0     30.25    
2 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     0.00    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     51.96    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     88.75    
5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 54.0     62.91    
6 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย (ซม.) 113.0     108.82    
7 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศหญิง (ซม.) 112.0     108.24    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 73.0     0.00    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     59.12    
10 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 71.0     0.00    
11 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 13.0     0.00    
12 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     0.00    
13 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 95.0     0.00    
14 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90.0     0.00    
15 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 90.0     0.00    
16 ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 75.0     0.00    
17 ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) 15.0     0.00    
18 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 60.0     0.00    
19 ร้อยละพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น 75.0     0.00    
20 จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ/จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัว 10,000,000.0     0.00    
21 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนา ทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) 100.0     0.00    
22 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 15.0     0.00    
23 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 15.0     0.00    
24 การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (รายหมวดสะสม) 7.0     3.00    
25 ร้อยละของความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 85.0     0.00    
26 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 70.0     0.00    
27 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ตามระบบการประเมินของ ปปท. 85.0     0.00    
28 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ 44.0     0.00    
29 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 82.0     0.00    
30 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 65.0     0.00