DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกรม


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน     อัตรา
1 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 0     0     0.00
2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 0     0     0.00
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 0     0     0.00
4 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 0     0     0.00
5 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 0     0     0.00
6 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 0     0     0.00
7 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 0     0     0.00
8 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 0     0     0.00
9 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 0     0     0.00