DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกรม


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 9.5     16.07    
2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 30.0     49.45    
3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 68.0     65.06    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 54.0     85.33    
5 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 55.0     52.06    
6 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ 44.0     58.73    
7 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 54.0     69.07    
8 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Cavity free) 54.0     81.29    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     95.04    
10 ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 60.0     69.02    
11 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     11.36    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 52.0     68.31    
13 ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 50.0     46.46    
14 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 60.0     53.48    
15 ร้อยละของตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน 50.0     36.14    
16 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 100.0     92.81    
17 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีดำเนินการกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 20.0     18.79    
18 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 90.0     14.47    
19 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ (หน่วย:ซม.) 154.0     148.51    
20 การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสํานักงาน ก.พ.ร (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 4.0     2.00    
21 ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้ และดำเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 20.0     0.00    
22 ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้ 20.0     0.00