DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life)


# ตัวชี้วัด 256125622563256425652566
ร้อยละของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life) 31.4370.291.8493.8898.2998.29